V Á Ž E N Í P A C I E N T I

Vítáme Vás na Oddělení následné péče Ryjice a předkládáme Vám „Vnitřní řád“, jehož dodržování má usnadnit Vaše léčení a naši péči o Vás.

Vizita lékaře: denně od 8.30 do 10.30 hodin

primářská vizita dle rozhodnutí primáře oddělení, nejméně však 1x týdně

Rozdávání léků: od 8.15 hod, od 13.00 hod., od 20.30 hod.

Stravování:

snídaně 8.00 hod.

oběd 12.00 hod.

večeře 17.00 hod.

ve středu, sobotu a neděli se vydává studená večeře

Návštěvy na oddělení:

Denně od 14.00 hod. do 18.00 hod.

 Dieta je součástí léčby a určuje ji lékař. Pacienti se stravují na pokojích. Přinesené potraviny je možné uložit do lednice, určené pro úschovu potravin pacientů. Lednice jsou umístěny na sesternách, potraviny předejte sestře, ta je označí jménem a uloží. Neukládejte potraviny za okny!

 Informace o zdravotním stavu pacientů se nepodávají telefonicky. Osobně podává informace ošetřující lékař příbuzným pacienta v době návštěv od 14.00 do 15.30 hodin, případně individuálně po předchozí telefonické domluvě, a to osobám, které pacient určil.

 Na oddělení je z á k a z p ř i n á š e n í a p o ž í v á n í a l k o h o l i c k ý c h n á p o j ů.  Pacient je povinen se řídit vnitřním řádem, pokud hrubým způsobem porušuje vnitřní řád, lze předčasně ukončit poskytování zdravotních služeb. Povinností pacienta je chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům a respektovat jejich pokyny, respektovat a chovat se slušně ke spolupacientům.

 Pokyny o službách, nehrazených ze zdravotního pojištění, o podávání informací a možností pořizování výpisů, opisů a kopií ze zdravotnické dokumentace a postup řešení stížností jsou uvedeny na informační tabuli.

 Na oddělení laskavě dodržujte čistotu a pořádek, neznečišťujte okolí budovy vyhazováním odpadků z oken. I vám se bude lépe stonat v hezkém prostředí.

 Sezení na čistě povlečeném neobsazeném lůžku je zakázáno pacientům i návštěvám.

 Do pracoven a do provozních místností se smí vstupovat až po vyzvání, protože zde může být vyšetřován jiný nemocný.

 V případě Vašeho zájmu o spirituální (duchovní) služby lze zkontaktovat duchovní nebo členy církví, při požadavku na kontakt se obracejte na sestru pro sociální službu.

 Se svými problémy, které se mohou během hospitalizace vyskytnout, a které bychom vám mohli pomoci vyřešit, se obracejte na své ošetřující lékaře, ošetřující nebo staniční sestry nebo na své ošetřující lékaře.

Naše adresa :     Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

                            Oddělení následné péče Ryjice

                            Ryjice 1, 403 31 Ústí nad Labem

Všichni pracovníci našeho oddělení vám přejí příjemný pobyt u nás a brzké uzdravení.

Pracovníci oddělení ONP Ryjice

Telefon: 472 734 050 – 1. odd. klapka 117, 2. odd. klapka 110, 3. odd. klapka 129