Stížnosti

Proces řešení stížností pacientů a osob zmocněných pacientem:

Ústní stížnosti se řeší na místě tak, že osoba, přijímající stížnost informuje ošetřujícího lékaře, dle závažnosti řeší stížnosti lékař nebo ředitel zařízení se záznamem do dokumentace pacienta. Tištěný záznam stížnosti lékař předá k ověření oprávněnosti a evidenci manažerovi kvality (MK).

Stížnost se podává poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje. Zařízení NNP je povinno navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné a stížnost vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení, tuto lhůtu lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dní, o prodloužení lhůty je zařízení povinno informovat stěžovatele.

Oprávněnost stížnosti řeší ředitel zařízení s manažerem kvality (MK). V případě oprávněnosti kontaktuje manažer kvality stěžovatele a informuje ho o postupu řešení stížnosti.

Písemné stížnosti jsou archivovány u MK a řešeny písemnou cestou.

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele zdravotních služeb, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tedy Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Stížnosti postoupené zřizovatelem, lékařskou komorou nebo orgány činnými v trestním řízení jsou řešeny dle nařízení postupujícího orgánu.

Vyřešené stížnosti eviduje manažer kvality.